ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/05/2018/Adekwatni – DORADZTWO ZAWODOWE

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/05/2018/Adekwatni – DORADZTWO ZAWODOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje zatrudnienie doradcy zawodowego dla uczestników projektu „ADEKWATNI ZAWODOWO DO POTRZEB RYNKU PRACY. Projekt dla zarejestrowanych osób bezrobotnych z powiatu słupskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Regionalny […]