ZAPRASZAMY DO SKŁADANA OFERT NA ZAPYTANIE OFERTOWE 1.02.2019 POŚREDNIK PRACY PS

ZAPRASZAMY DO SKŁADANA OFERT NA ZAPYTANIE OFERTOWE 1.02.2019 POŚREDNIK PRACY PS

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy   Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ z pośrednictwa pracy dla 26 osób biorących udział w projekcie p.n. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” realizowanym w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Celem projektu […]