Szkolenie: „Dostępność w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”

Szkolenie: „Dostępność w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”

W programie szkolenia m.in.: Wytyczne w zakresie równości szans i niedyskryminacji, Standard informacyjno-promocyjny i jego praktyczne zastosowanie w projekcie, Standard cyfrowy i jego praktyczne zastosowanie w projekcie, Standard szkoleniowy i jego praktyczne zastosowanie w projekcie, Standard edukacyjny i jego praktyczne zastosowanie w projekcie, Standard transportowy i jego praktyczne zastosowanie w projekcie, Standard architektoniczny i jego […]

ZAPRASZAMY DO SKŁADANA OFERT NA ZAPYTANIE OFERTOWE 1.02.2019 POŚREDNIK PRACY PS

ZAPRASZAMY DO SKŁADANA OFERT NA ZAPYTANIE OFERTOWE 1.02.2019 POŚREDNIK PRACY PS

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy   Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ z pośrednictwa pracy dla 26 osób biorących udział w projekcie p.n. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” realizowanym w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Celem projektu […]

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA KURSY W POWIECIE SŁUPSKIM

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA KURSY W POWIECIE SŁUPSKIM

AKTUALIZACJA: Kurs Operator koparki z egzaminem oraz uprawnieniami z zakresu eksploatacji urządzeń do 1 KV dla 2 osób. „Zmiana dotyczy egzaminu zewnętrznego – zamiast egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego prawidłowym egzaminem jest egzamin przeprowadzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                […]