Akumulator Społeczny

AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz,
mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.
Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych,
działających na rzecz dobra wspólnego.

 

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego:

-Fundacji Pokolenia

-Centrum Inicjatyw Obywatelskich

-Stowarzyszenia EDUQ
-Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL

-Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej,
-Stowarzyszenia Morena

-Fundacji Edukacji i Działań Społecznych

– Fundacji Strefa Mocy
we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
Otwartość, zaufanie i solidarność to wartości naszego partnerstwa i fundamenty 
Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 

Profesjonalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza
poprzez doradztwo, szkolenia, animację i granty.

Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan. 

 

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne* tylko i wyłącznie poprzez udział w konkursach grantowych, w ramach których składają wnioski o dotacje.
W ramach konkursów można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dotacji:

  • Minigrant do 500 zł na inicjatywę,
  • Grant do 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego,
  • Grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

Operatorzy przekazują środki na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem.

Na jakie działania można otrzymać dotację?
Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną, działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wsparciem organizacji pozarządowych.
Działania te powinny dotyczyć projektów zorientowanych na budowanie dobra wspólnego, powinny zakładać także współpracę z różnymi partnerami lokalnymi i wolontariuszami.

*o grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie województwa pomorskiego

Fundusz Akumulator Społeczny został  dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

   

 

LINK DO GENERATORA:

Akumulator Społeczny