Działaj Lokalnie

 

 

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje Program „Działaj Lokalnie”.

Gotowy film jest jdostępny  kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=yiHIHDfaZQM

 

Animacja:

https://www.youtube.com/watch?v=ZxTEjj1-lJk

Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL” jest Ośrodkiem  Działaj Lokalnie. Gminy objęte działaniami naszego ODL: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, Miastko, Lipnica.

Dodatkowych informacji na temat  programu „DZIAŁAJ LOKALNIE ” udziela:

Anita Radtke

koordynator „Działaj Lokalnie”

tel. 59 721 24 77 , e-mail: dzialajlokalnie_fp@wp.pl/ biuro@fundacjaparasol.org

 

Zasady Programu  Działaj Lojkalnie:

http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/

 

Generator do składania wniosków :

http://www.system.dzialajlokalnie.pl/

 

Klauzula informacyjna Fundacji Rozowju Lokalnego Parasol dla programu dzialaj Lokalnie :

klauzula informacyjna FRLP dla programu Działaj Lokalnie

 

Do pobrania :

Zamieszczanie_aktualnosci_na_stronie_www

Poradnik promocyjny dla grantobiorców „Działaj Lokalnie” – jak promować projekt?

 

Programy Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności:

ENGLISH TEACHING (ET)

Program, skierowany do szkół, nauczycieli i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. W ramach programu organizowane są coroczne ogólnopolskie spotkania nauczycieli języka angielskiego. Najaktywniejsi nauczyciele, będący „Ambasadorami Programu”, mają możliwość realizacji autorskich projektów; zajmują się też promocją programu i sieciowaniem nauczycieli.

Realizator programu: Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
www.englishteaching.org.pl

RÓWNAĆ SZANSE

System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
Realizator programu: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
www.rownacszanse.pl

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)

Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych, promujący współpracę w radach pedagogicznych, samoocenę, poprawę metod nauczania i oceniania. Szkoły wypracowują dopasowane do swoich realiów rozwiązania organizacyjne, monitorują efekty podejmowanych działań, dzielą się najlepszymi praktykami. W ramach programu prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół oraz interaktywne kursy internetowe dla nauczycieli. Szczególny nacisk jest położony na szkoły z małych miejscowości.
Realizator programu: Centrum Edukacji Obywatelskiej
www.sus.ceo.org.pl

SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW

Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Obecnie z jego oferty, w postaci rocznych stacjonarnych studiów podyplomowych, łączących ściśle teorię z praktyką, mogą skorzystać absolwenci studiów magisterskich na kierunku: filologia polska i matematyka. Innowacyjny program studiów został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia.
Realizator programu: Fundacja Dobrej Edukacji
www.szkolaedukacji.pl

PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI

Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz aktywności młodzieży akademickiej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach, w czasie wolnym od nauki, projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
Realizator programu: Fundacja Rozwoju Wolontariatu
www.projektor.org.pl

STYPENDIA POMOSTOWE

Wspólne przedsięwzięcie różnych organizacji i firm, skierowane do uzdolnionych absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach nauki: na II roku studiów (konkurs „Prymus”), stypendia korporacyjne na III i IV roku, stypendia w ramach inicjatywy „Studiuj za Granicą” oraz stypendia doktoranckie. Oferta programu obejmuje także stypendia językowe i warsztaty przygotowujące stypendystów do uczestnictwa w rynku pracy oraz staże zagraniczne („Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa”).

Realizator programu: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
www.stypendia-pomostowe.pl

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)

Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini grantów na cykliczne działania związane z wolontariatem.
Realizator programu: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
www.seniorzywakcji.pl

WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji, portal obywateliprawo.pl oraz wydawany przez Instytut Spraw Publicznych kwartalnik “Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma kursodrom.pl), wspiera działania informacyjne i rzecznicze na rzecz skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich przez organizacje pozarządowe, a także monitoruje działania na rzecz systemowego uregulowania dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Realizatorzy programu:
Stowarzyszenie Klon/Jawor („TWI”)
www.ngo.pl
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego („FIM@NGO”)
www.frso.pl

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich („PROMENGO”)

www.faoo.pl

www.kursodrom.pl

DZIAŁAJ LOKALNIE

Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców małych miejscowości, pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych, budowaniu kapitału społecznego, a w rezultacie poprawie jakości życia. Kolejne ODL wyłaniane są w drodze konkursu. W ramach programu Fundacja wspiera również konkurs „Dobroczyńca Roku”, promujący społeczne zaangażowanie firm w rozwój lokalnych społeczności, a także jest partnerem głównym konkursu „Społecznik Roku”.
Realizator programu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
www.dzialajlokalnie.pl

 

NOWE TECHNOLOGIE LOKALNIE

Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: edukacyjnego – realizowanego za pośrednictwem portalu internetowego; promocyjnego – w ramach którego organizowana jest cyklicznie konferencja „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – poprzez szkolenia i konsultacje prowadzone przez tzw. Mobilnych Doradców, a także finansowego, czyli konkursów grantowych dla grupy wybranych NGOs.
Realizator programu: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

www.technologielokalnie.pl

www.technologie.ngo.pl

LIDERZY PAFW

Celem programu jest rozwój umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności, głównie poprzez wykorzystanie metody tutoringu. Program jest skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW. Liderzy biorą udział w cyklu warsztatów, które dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów programu, mająca na celu dalsze doskonalenie kompetencji liderskich, umożliwia im uzyskanie dotacji na zwiększanie efektywności prowadzonych działań, udział w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych czy uczestnictwo w spotkaniach z osobistościami życia publicznego.
Realizator programu: Fundacja Szkoła Liderów
www.liderzy.pl

KONKURS „PRO PUBLICO BONO”

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską nagradza najbardziej wartościowe i interesujące działania organizacji pozarządowych, co służy ich wsparciu i promocji. PAFW jest fundatorem nagród w Konkursie. W ramach programu Fundacja wspiera także Konkurs im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet.
Realizatorzy programu:

Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

Głównym celem programu, który do kwietnia 2015 roku był realizowany w ramach partnerstwa PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, jest wspieranie bibliotek publicznych w gminach wiejskich, wiejsko–miejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, w przekształcaniu się w nowoczesne, wielofunkcyjne centra dostępu do informacji, kultury i edukacji, animujące zarazem aktywność obywatelską. Dzięki wsparciu, jakie otrzymało blisko 4 tysiące placówek bibliotecznych, mieszkańcy wsi i małych miast mają szansę na poprawę jakości swojego życia. Istotną częścią programu jest wzmacnianie kompetencji i prestiżu zawodowego bibliotekarzy.
Realizator programu: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
www.biblioteki.org

LOKALNE PARTNERSTWA PAFW

Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa włączając inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media w realizację partnerskich projektów odpowiadających na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń wielu inicjatyw.
Realizator programu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
www.lokalnepartnerstwa.org.pl

STYPENDIA IM. LANE’A KIRKLANDA

Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach i praktycznym stażom mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji i drogi do członkostwa w Unii Europejskiej.
Realizator programu: Fundacja Edukacja dla Demokracji
www.kirkland.edu.pl

PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)

Program wspierający inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej oraz rozwijanie współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów i rozwoju współpracy z zagranicznymi partnerami.
Realizator programu: Fundacja Edukacja dla Demokracji
www.rita.edudemo.org.pl

STUDY TOURS TO POLAND (STP)

Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, przede wszystkim liderom studenckim z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii oraz profesjonalistom z tych i innych krajów regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów lokalnych, nawiązują wartościowe kontakty.

Realizator programu: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
www.studytours.pl