Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytanie ofertowego nr 2/11/2017/PS.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ pośrednictwa pracy dla 56 osób w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Projekt skierowany jest do 56 osób (30K i 26M) z powiatu słupskiego w wieku 18-64 lat, pozostających bez pracy: bezrobotni, poszukujący pracy, nieaktywni zawodowo, zamieszkujących w powiecie słupskim w gminach: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Smołdzino, Potęgowo. 28 osób (15K, 13M), czyli 50% uczestników stanowić będą osoby niepełnosprawne.

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 17.11.2017 r. do godziny 15.00 w formie pisemnej w biurze: Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”, 77-100 Bytów, ul. Podzamcze 34, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na realizację pośrednictwa pracy w ramach zapytania ofertowego nr 2/11/2017/PS”.

 

 

Zapytanie ofertowe 2_11_2017_PS – pośrednik pracy

Załacznik nr 1_OFERTA

Załacznik nr 2_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załacznik nr 3 CV

Załacznik nr 4 oświadczenie o zaangażowaniu

Załacznik nr 5 oświadczenie o zatrudnieniu