ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/04/2018/KURSY_PS

Zapraszamy  do złożenia ofert na SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE wraz egzaminami końcowymi, wydaniem certyfikatów i cateringiem dla 39 Uczestników w ramach projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

  • Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych oraz przygotowanie i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje dla 10 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” wraz z egzaminami końcowymi z wydaniem certyfikatów i cateringiem.

Kod CPV:       80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kod CPV:       80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu) w biurze Zamawiającego Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol”: 77-100 Bytów,     ul Podzamcze 34, w terminie do dnia 14 maja 2018 roku do godziny 10.30.
Na kopercie należy zamieścić:
1. Nazwę i adres Zamawiającego,
2. Nazwę i adres Wykonawcy,
3. Dopisek: KURSY ZAWODOWE „Aktywizacja społeczno – zawodowa – powiat słupski”

 

Zapytanie_ofertowe__1_04_2018_KURSY_PS

Załącznik-1_Formularz oferty

Załacznik nr 2_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załącznik nr 3_Informacje dotyczące kwalifikacji

Załącznik nr 4_Oświadczenie_ilość przeprowadzonych kursów_szkoleń zawodowych

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1

Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego