WYSTARTOWAŁ NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2021/2022 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. 

Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 16 sierpnia  , do godz. 16.00. 

Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami składa w siedzibie Organizacji Lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2021, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i:

 • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/2022 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych; (O stypendium nie mogą ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ), oraz kandydaci  podejmujący studia w uczelniach wojskowych, jako żołnierze zawodowi!)
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto;

a ponadto spełnia  poniższy warunek tzn.:

 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.
Aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 01 lipca do 16 sierpnia 2021r. do godziny 16.00.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 700 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.
W roku akademickim 2021/2022 około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Kontakt : 59 721 24 77

Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol ul. Podzamcze 34 77-100 Bytów

Regulamin_seg_II_XX-edycja

STYPENDIA_NA_1ROK_STUDIOW-FAQ_2021 (1)

KROK-PO-KROKU_2021

WYMAGANE DOKUMENTY :

Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych 

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur),
 • Jak obliczyć dochód, jeśli rodzice lub jeden z rodziców prowadzi działalność gospodarczą?Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przesłać, podpisane przez siebie, oświadczenie o dochodzie brutto* osiągniętym w czerwcu lub zaświadczenie wystawione przez księgowego.

* W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych: przez dochód brutto z czerwca 2021 r. rozumie się przychód z tej działalności osiągnięty w czerwcu, pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu, bez odliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i bez odliczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

* W stosunku do osób prowadzących działalność na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów, za dochód brutto osiągnięty w czerwcu 2021 r. przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

Do oświadczenia należy załączyć zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek w ZUS.

 • Obowiązkowo każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za ubiegły rok (2020) zawierające informację o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu oraz wysokości należnego podatku.
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej.
  Lista organizacji biorących udział w XX edycji programu dostępna jest TUTAJ.