Wystartowała nowa edycja Stypendiów Pomostowych – maturzyści mogą zdobyć stypendia na I rok studiów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2022/2023 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. 

Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać od 4 lipca do 16 sierpnia  , do godz. 16.00. 

Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami składa w siedzibie Organizacji Lokalnej (Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol ul. Podzamcze 34 77-100 Bytów) , od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2022 r.

 Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 2. b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXI edycji Programu),
 3. c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl,
 4. d) pochodzą z rodzin2 , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł3 brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
 5. e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 Kandydaci do stypendium zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydaci realizujący studia w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz pozostali kandydaci i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.

Stypendia otrzymują studenci, którzy legitymują się najwyższą liczbą punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów stypendia otrzymują osoby o niższych dochodach w rodzinie.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.
Aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 04 lipca do 16 sierpnia 2022r. do godziny 16.00.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 700 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.
W roku akademickim 2022/2023 około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Kontakt : 59 721 24 77 / 533 305 020

Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol ul. Podzamcze 34 77-100 Bytów

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych 

MATURZYŚCI MAJĄCY REKOMENDACJE POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI LOKALNYCH – SEGMENT II:

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur),
 • Jak obliczyć dochód, jeśli rodzice lub jeden z rodziców prowadzi działalność gospodarczą? Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przesłać, podpisane przez siebie, oświadczenie o dochodzie brutto* osiągniętym w czerwcu lub zaświadczenie wystawione przez księgowego.

* W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych: przez dochód brutto z czerwca 2022 r. rozumie się przychód z tej działalności osiągnięty w czerwcu, pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu, bez odliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i bez odliczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

* W stosunku do osób prowadzących działalność na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów, za dochód brutto osiągnięty w czerwcu 2022 r. przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

Do oświadczenia należy załączyć zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek w ZUS.

 • Obowiązkowo każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za ubiegły rok (2021) zawierające informację o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu oraz wysokości należnego podatku.
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol ul. Podzamcze 34 77-100 Bytów)

UWAGA FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO PARASOL UDZIELA REKOMENDACJI TYLKO OSOBOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE POWIATU BYTOWSKIEGO!  

Regulamin_seg_II_XXI-edycja 2022

INF_dane_osobowe-rodzina-kandydata-do-stypendium_2022