Pożyczka na Odbudowę Biznesu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020– REACT-EU

Zapraszamy do składania wniosków o udzielnie Pożyczki na Odbudowę Biznesu na finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa  pomorskiego.

 

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

O jaką pożyczkę można się starać?

Pożyczka na Odbudowę Biznesu dostępna od 300 tys. zł do 1 mln zł, na okres do 84 m-cy, w tym do 6 m-cy karencji w spłacie kapitału.  Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

Na co?

Ze środków pożyczki mogą być finansowane przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa pomorskiego, związane z wdrażaniem rozwiązań m.in. cyfryzacyjnych lub ekoefektywnych, a także ukierunkowanych na inwestycje rozwojowe, w obszarze działalności przedsiębiorstwa, obejmujące m.in.

 1. zakup środków trwałych i produkcji, wartości niematerialnych i prawnych,
 2. modernizację środków trwałych i produkcji, wyposażenia i pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 3. adaptację nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności,
 4. wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy,
 5. doradztwo w zakresie wyżej wymienionych działań,
 6. inne związane z ekologiczną i cyfrową odbudową gospodarki, w tym np. ograniczające oddziaływanie na środowisko, dążące do niskoemisyjności, wprowadzające transformację cyfrową,
 7. zdolność do rozszerzania działalności o nowe produkty i usługi,
 8. zwiększenie produktywności m.in. poprzez wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, a także zmiany w zakresie świadczenia usług,
 9. zakup maszyn i sprzętu lub rozbudowa zaplecza.

Z pożyczki możliwe jest finansowanie wydatków inwestycyjnych, a także kapitału obrotowego bezpośrednio związanego z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego (maksymalnie do wysokości 15% kwoty udzielonej pożyczki).

Jaki jest koszt Pożyczki na Odbudowę Biznesu?

Pożyczka oprocentowana jest:

 • na zasadach rynkowych – od 6,41% w zależności od ratingu oraz poziomu zabezpieczeń;
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w obszarach preferencji – 5,81%

Obszary preferencji – projekty z zakresy cyfryzacji i ekoefektywności, przy czym:

 • przez cyfryzację należy rozumieć rozwój infrastruktury łączności cyfrowej oraz rozwiązań w zakresie e-usług poprzez wykorzystanie technologii cyfrowej, a także wzrost kompetencji cyfrowych społeczeństwa, zastosowanie przełomowych technologii cyfrowych w gospodarce, poprawę w obszarze cyberbezpieczeństwa;
 • przez ekoefektywność należy rozumieć wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, w formie inwestycji wspierających zieloną transformację gospodarki, inwestycje w innowacyjne technologie ograniczające emisje i przyczyniające się do zmniejszenia wpływu na środowisko, a także inwestycje zmierzające do rozwoju elektromobilności z wykorzystaniem energii odnawialnej i paliw alternatywnych.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki na Odbudowę Biznesu.

Pożyczka dostępna jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i EFRR dzięki dofinansowaniu w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Fundusz przyjmuje wnioski zarówno w formie tradycyjnej jak również online.

Informacje o projekcie dostępne są w zakładce projekty.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi regionalnymi doradcami klienta oraz do zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w zakładce oferta.

Informacja o naborze wniosków https://pfp.gda.pl/aktualnosc-355-nabor_wnioskow_na_pozyczke_na_odbudowe.html

PFP_ulotka_Pożyczka na Odbudowę Bznesu_07.2022