Rozstrzygniecie Konkursu AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017 – powiat kościerski

Na 5 złożonych wniosków o dofinansowanie w Konkursie AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017 – powiat kościerski (inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego), których kwota opiewała na 24.946,30 zł dofinansowanych zostały 4 inicjatywy/projekty na łączna kwotę 15.580 zł.

Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe pochodzące ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 15.580 zł.

Decyzja Komisji jest ostateczna. Operator na wniosek komisji grantowej przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów i ewentualnie dokonaniu korekt w budżecie. W przypadku gdy dana organizacja/grupa nieformalna nie zgodzi się na dokonanie zmian, wybrany zostanie kolejny wniosek z największą ilością punktów.

Protokół Komisji_PK

Wyniki Konkursu_powiat kościerski