Rozstrzygnięcie Konkursu AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017 -powiat bytowski

Na 13 złożonych wniosków o dofinansowanie w Konkursie AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017 – powiat bytowski (inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego), których kwota opiewała na  53.360,20 zł dofinansowanych zostało 7 inicjatyw/projektów na łączna kwotę 18.080 zł.

Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe pochodzące ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 15.580 zł oraz  z dotacji Powiatu Bytowskiego w wysokości 2.500 zł.

Decyzja Komisji jest ostateczna. Operator na wniosek komisji grantowej przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów i ewentualnie dokonaniu korekt    w budżecie. W przypadku gdy dana organizacja/grupa nieformalna nie zgodzi się na dokonanie zmian, wybrany zostanie kolejny wniosek z największą ilością punktów.

Protokół Komisji_PB

Wyniki Konkursu_powiat bytowski