ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/02/2018/KURSY_PB

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla 41 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” wraz z egzaminami końcowymi z wydaniem certyfikatów i cateringiem.

Kod CPV:       80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kod CPV:       80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu) w biurze Zamawiającego Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol”: 77-100 Bytów,     ul Podzamcze 34, w terminie do dnia 20 lutego 2018 roku do godziny 10.30.
Na kopercie należy zamieścić:
1. Nazwę i adres Zamawiającego,
2. Nazwę i adres Wykonawcy,
3. Dopisek: KURSY ZAWODOWE „Aktywizacja społeczno – zawodowa – powiat

 

 Zapytanie_ofertowe__1_02_2018_KURSY_PB

Załącznik-1_Formularz oferty

Załacznik nr 2_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załącznik nr 3_Informacje dotyczące kwalifikacji

Załącznik nr 4_Oświadczenie_ilość przeprowadzonych kursów_szkoleń zawodowych