zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/02/2018/PB-psycholog

Przedmiotem zamówienia jest wybór oferentów na stanowisko psychologa prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne (z zakresu poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”  dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, którzy są osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie powiatu bytowskiego, tj. zamieszkujących w gminach: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino, Tuchomie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w wieku 18-64 lat pozostającymi bez pracy (bezrobotnymi, poszukującymi pracy i biernymi zawodowo), którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, Kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach w ramach projektu.

Kod CPV – 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne

  • Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:

             ZADANIE I: Usługa przeprowadzenia indywidualnych spotkań

             ZADANIE II: Usługa prze[prowadzenia grupowych spotkań

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu) w biurze Zamawiającego Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol” 77-100 Bytów,     ul. Podzamcze 34 w terminie do dnia 22 lutego 2018 roku do godz. 10.30.
Na kopercie należy zamieścić:
1. Nazwę i adres Zamawiającego,
2. Nazwę i adres Wykonawcy,
3. Dopisek: Świadczenie usług PSYCHOLOGA „Aktywizacja społeczno – zawodowa – powiat bytowski” ZADANIE 1 i /lub ZADANIE 2

 

 

Zapytanie-ofertowe-Psycholog

Załącznik nr 1_Formularz oferty

Załacznik nr 2_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załacznik-nr-3-Oświadczenie o doświadczeniu