ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/03/2018/PB POŚREDNIK PRACY

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli pośrednika pracy dla osób biorących udział w projekcie p.n. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”, realizowanym w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Pośrednictwo skierowane jest do 60 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (36K i 24M) w wieku 18-64 lat, pozostających bez pracy: bezrobotni, poszukujący pracy, nieaktywni zawodowo, zamieszkujących w gminach: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino, Tuchomie.

 

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 13.03.2018 r. do godziny 10.30 w formie pisemnej w biurze: Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”, 77-100 Bytów, ul. Podzamcze 34, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na realizację pośrednictwa pracy w ramach zapytania ofertowego nr 1/03/2018/PB”.

 

Zapytanie ofertowe 1_03_2018_PB – pośrednik pracy

Załacznik nr 1_OFERTA

Załacznik nr 2_ CV

Załacznik nr 3 oświadczenie o zaangażowaniu

Załacznik nr 4_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ