ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/05/2018/Adekwatni – DORADZTWO ZAWODOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje zatrudnienie doradcy zawodowego dla uczestników projektu „ADEKWATNI ZAWODOWO DO POTRZEB RYNKU PRACY. Projekt dla zarejestrowanych osób bezrobotnych z powiatu słupskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2014-2020).

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Lidera Projektu DWCOM Szkolenia, Al. Wolności 30, 84-300 Lębork w terminie do dnia 22.05.2018 r. do godz. 09:00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Lidera Projektu DWCOM Szkolenia, Al. Wolności 30, 84-300 Lębork w dniu 22.05.2018 r. o godz. 09:15.

 

 

zapytanie ofertowe -adekwatni doradztwo

zał 1 Formularz ofertowy_05_2018

zał NR 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5