Wyniki Konkursu Programu Działaj Lokalnie X 2018

W ramach X edycji Działaj Lokalnie złożono 15  wniosków, które przeszły ocenę formalna i merytoryczną.  Dofinansowanie uzyskało 13 projektów na łączna kwotę 59 000 zł.

Każdy z wniosków mógł uzyskać max. 45 punktów.  Decyzja Komisji jest ostateczna.  Operator na wniosek komisji grantowej przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów i ewentualnie dokonaniu korekt w budżecie.  W przypadku gdy dana organizacja nie zgodzi się na dokonanie zmian, wybrany zostanie kolejny wniosek z największą ilością punktów.

lista rankingowa dl 2018