ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2018 KURSY PS

W związku z informacją od potencjalnych Oferentów o problemach z otwarciem załączników do zapytania ofertowego nr 1/06/2018/KURSY_PS z 29.06.2018 r. na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl informujemy o dołączeniu ich na nowo na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz fundacjaparasol.org

Termin składania ofert: do 10.07.2018 do godziny 10.30 – bez zmian.

Dodatkowo uzupełniamy treść w zapytaniu ofertowym związaną z wejściem RODO, a także obowiązujące dwa załączniki:  7_Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
oraz załącznik 8_Klauzula informacyjna.

 

Zapraszamy do złożenia ofert na SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE wraz egzaminami końcowymi, wydaniem certyfikatów i cateringiem dla Uczestników w ramach projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Miejsce i termin złożenia oferty:   

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu) w biurze Zamawiającego Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol”: 77-100 Bytów,     ul Podzamcze 34, w terminie do dnia 10 lipca 2018 roku do godziny 10.30.
Na kopercie należy zamieścić:
1. Nazwę i adres Zamawiającego,
2. Nazwę i adres Wykonawcy,
3. Dopisek: KURSY ZAWODOWE „Aktywizacja społeczno – zawodowa – powiat słupski”

 

 

popr_Zapytanie ofertowe 1_06_2018_KURSY_PS

Załącznik-1_Formularz oferty

Załacznik nr 2_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załącznik nr 3_Informacje dotyczące kwalifikacji

Załącznik nr 4_Oświadczenie_ilość przeprowadzonych kursów_szkoleń zawodowych

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1

Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8