ZAPRASZAMY DO SKŁADANA OFERT NA ZAPYTANIE OFERTOWE 1.02.2019 POŚREDNIK PRACY PS

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ z pośrednictwa pracy dla 26 osób biorących udział w projekcie p.n. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” realizowanym w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród 56 osób (30K, 26M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy; z województwa pomorskiego z powiatu słupskiego z gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Smołdzino, poprzez kompleksowe działania aktywizacyjne umożliwiające uzyskanie kwalifikacji  i doświadczenia zawodowego adekwatnego do potrzeb rynku pracy oraz wsparcie specjalistów w zakresie wyboru drogi zawodowej, pomocy psychologicznej, usług pośrednictwa pracy.

 

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 03.2019 r. do godziny 10.30.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisanej następująco:

„Oferta na realizację pośrednictwa pracy w ramach

zapytania ofertowego nr 1/02/2019/POŚR_PS”.

NIE OTWIERAĆ PRZED 11.03.2019 r., godz. 10.30

 

 

Zapytanie ofertowe 1_02_2019_POŚR_PS – pośrednik pracy

Załacznik nr 1_OFERTA

Załacznik nr 2_ CV

Załacznik nr 3 oświadczenie o zaangażowaniu

Załacznik nr 4_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załącznik nr 5_ oswiadczenie