Realizacja programu aktywizacja społeczno -zawodowa dla osób z powiatu słupskiego

1

Fundacja od stycznia 2017 r.do marca 2018 r. będzie realizowała projekt pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzująca się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany do 56 osób  pozostających bez zatrudnienia: bezrobotni, poszukujący pracy, nieaktywnie zawodowo w wieku 18-64 l należącej do co najmniej 1 z grup : osoby niepełnosprawne, osoby korzystające z świadczeń pomocy społecznej zamieszkałe w powiecie słupskim w następujących gminach: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce , Kępice (gmina miejsko-wiejska) Smołdzino ,Potęgowo.

W projekcie zostaną wdrożone kompleksowe działania aktywizacyjne  umożliwiające uzyskanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego adekwatnego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wsparcie specjalistów w zakresie wyboru drogi zawodowej , w tym pomocy psychologicznej oraz usług pośrednictwa pracy.