ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/11/DOR/PS

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy – doradcy zawodowego pełniącego funkcję członka Komisji Rekrutacyjnej jako doradca zawodowy mającego przeprowadzić 70 rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami na Uczestników Projektu oraz wybór dwóch doradców na przeprowadzenie doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania w ramach ścieżki reintegracji. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zajęcia o charakterze indywidualnych spotkań.

Kod CPV:       80500000-9 Usługi Szkoleniowe

Kod CPV:       85312320-8 Usługi doradztwa

  • Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:

             ZADANIE I: Usługa – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych   z Kandydatami na Uczestników Projektu w ramach doradztwa zawodowego

              ZADANIE II: Usługa przeprowadzenie doradztwa zawodowego sporządzenia    Indywidualnych Planów Działania

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu) w biurze Zamawiającego Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol”: 77-100 Bytów, ul Podzamcze 34, w terminie do dnia 29 listopada 2017 roku do godziny 10.00.
Na kopercie należy zamieścić:
1. Nazwę i adres Zamawiającego,
2. Nazwę i adres Wykonawcy,
3. Dopisek: Świadczenie usług doradca zawodowy „Aktywizacja społeczno-zawodowa – powiat słupski” wraz z nr zadania ……….

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2_11_DOR_PS

Załącznik nr 1_Formularz oferty

Załącznik nr 1a

Załacznik nr 2_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ