ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/11/DOR/PB

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy – doradcy zawodowego pełniącego funkcję członka Komisji Rekrutacyjnej jako doradca zawodowy mającego przeprowadzić 80 rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami na Uczestników Projektu. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zajęcia o charakterze indywidualnych spotkań.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu) w biurze Zamawiającego Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol”: 77-100 Bytów,

ul Podzamcze 34, w terminie do dnia 29 listopada 2017 roku do godziny 10.00.
Na kopercie należy zamieścić:
1. Nazwę i adres Zamawiającego,
2. Nazwę i adres Wykonawcy,
3. Dopisek: Świadczenie usług doradca zawodowy „Aktywizacja społeczno-zawodowa – powiat bytowski”

 

 

zapytanie ofertowe nr 1_11_DOR_PB

Załącznik nr 1_Formularz oferty

Załącznik nr 1a

Załacznik nr 2_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ