ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/08/2018/kursy_pb

Zapraszamy do złożenia ofert na SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE wraz egzaminami końcowymi, wydaniem certyfikatów i cateringiem -+dla Uczestników w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu) w biurze Zamawiającego Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol”: 77-100 Bytów,     ul Podzamcze 34, w terminie do dnia 13 sierpnia 2018 roku do godziny 10.00
Na kopercie należy zamieścić:
1. Nazwę i adres Zamawiającego,
2. Nazwę i adres Wykonawcy,
3. Dopisek: KURSY ZAWODOWE „Aktywizacja społeczno – zawodowa – powiat bytowski”

 

zapytanie ofertowe 1082018 kursy pb

Załącznik-1_Formularz oferty

Załacznik nr 2_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załącznik nr 3_Informacje dotyczące kwalifikacji

Załącznik nr 4_Oświadczenie_ilość przeprowadzonych kursów_szkoleń zawodowych

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1

Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8