Centrum Organizacji Pozarządowych w Bytowie

          Informujemy, iż Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol otrzymała dofinansowanie na Projekt pt. „KOMPAS POZARZĄDOWY” od Samorządu Pomorskiego na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Bytowie w okresie od 01.09.2023 roku do 15.12.2023 roku.

            Zadanie polega na wzmocnieniu Centrum Wsparcia prowadzonego przez Fundację Rozwoju Lokalnego Parasol w powiecie bytowskim wspierając merytorycznie członków/przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także obejmując swoimi działaniem regionalnym (organizacja spotkania sieciującego w powiecie człuchowskim).

            Wsparcie będzie realizowane m.in. w formie działań informacyjnych, doradczych, szkoleniowo-  warsztatowych, mentoringowych, o charakterze upowszechniającym dobre praktyki (powiat bytowski) oraz sieciujących poprzez organizację spotkania sieciującego w powiecie człuchowskim.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu bytowskiego do korzystania w Centrum Organizacji Pozarządowych z BEZPŁATNEGO, profesjonalnego wsparcia.

Biuro Centrum Organizacji Pozarządowych w Bytowie

Podzamcze 34, 77-100 Bytów

tel. 59 721 24 77/ kom. 533 305 020

biuro@fundacjaparasol.org

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

OFERTA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH

 • m.in. wsparcie techniczne: sprzęt biurowy, materiały biurowe, materiały merytoryczne.
 • SZKOLENIA – 2 szkolenia (tematyka w zależności od zgłaszanych potrzeb)
 • Poradnictwo formalno- prawne (doradztwo, mentoring) dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Dla jednej organizacji /grupy przewidujemy 2 godziny doradztwa oraz 4 godziny mentoringu.

Zakres doradztwa to m.in.:

 • pomoc w doprecyzowaniu pomysłu na prowadzenie działań statutowych,
 • pomoc w wstępnych kalkulacjach planowanych przedsięwzięć
 • ocena realności i rentowności pomysłu, analizę zasobów kadrowych i materialnych pod kątem rozwoju NGO
 • wsparcie merytoryczne podczas rozmów z włodarzami
 • powoływanie NGO
 • sporządzanie diagnoz
 • badanie zapotrzebowania ngo na wsparcie merytoryczne (problemy, oczekiwania, wskazanie możliwych form wsparcia)
 • szacowanie ryzyka i wskazywanie odpowiedzialności w zakresie działalności NGO
 • wyszukiwanie ofert w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działań NGO
 • pomoc w codziennych działaniach organizacji poprzez, m. in. udostępnianie miejsc na spotkania i szkolenia
 • doradztwo księgowo – finansowe, sprawy organizacyjne i formalne
 • tworzenia organizacji (procedury, statut), rejestracji,
 • pozyskiwania i rozliczania dotacji,
 • obowiązki formalno-prawne organizacji pozarządowych,
 • współpraca z samorządem,
 • nadzór i kontrola nad NGO,
 • współpraca z wolontariuszami,
 • konsultowanie wniosków.

Projekt pt. „KOMPAS POZARZĄDOWY” realizowany w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego pt. „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących”.