ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA KURSY W POWIECIE SŁUPSKIM

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych oraz przygotowanie i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” wraz z egzaminami końcowymi z wydaniem certyfikatów i cateringiem.

Kod CPV:       80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kod CPV:       80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego

 

ZADANIE 1: Kurs Obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej – min. 60 godzin dla 12 osób

ZADANIE 2: Kurs komputerowy ECDL  E-CITIZEN: minimum 30 godzin dla 12 osób

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 15.02.2019 r. przed godz.: 10:00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.02.2019 r. przed godz.: 10:30

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe kurs kasa fiskalna + komputerowy ecitizen