Konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2023“

Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2023“ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany Przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i samorządy gmin: Bytów, Zarząd Powiatu bytowskiego, Miastko, Trzebielino, Tuchomie, Czarna Dąbrówka oraz Zarząd Powiatu bytowskiego.
W programie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. O dotacje w łącznej kwocie 55.000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tym KGW, mające siedzibę na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie.
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł, wysokość łącznej kwoty dotacji może ulec zmianie.
Program adresowany jest do:
• organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
• grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostka samorządu terytorialnego.
• grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
• mają siedzibę w gminach: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie.
• oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.
Termin naboru wniosków o dotację: od 15 maja do 16 czerwca 2023 r., do godziny 24.00. Wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ Generatora wniosków, który dostępny jest pod adresem https://generatorspoleczny.pl/.
Konsultacje mailowe i telefoniczne wniosków: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 15 maja do 16 czerwca br. od godziny 11:00 – 16:00.
Projekty będą musiały trwać minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy. i będą mogły być realizowane pomiędzy 01lipca 2023r., a 31 grudnia 2023 r.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,.
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Dotacje będą przyznawane zgodnie z regulaminem programu DL 2023.
Szczegółowych informacji udzielają:
Anita Radtke – Koordynator programu
Biuro Fundacji: 77-100 Bytów, ul. Podzamcze 34, pok. Nr 7
tel. 59 721 24 77.

Poradnictwo w sprawie wypełniania wniosków będzie prowadzone mailowo lub telefonicznie po wcześniejszym ustaleniu.
Organizacje składające wnioski mają obowiązek wzięcia udziału w szkoleniu na temat nowego generatora i wypełniania wniosku. Szkolenie odbędzie się 18 maja 2023r.(CZWARTEK) o godz. 15.00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, parter, pok. Nr 13.