ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/03/2018/KURSY_PB

Pytanie dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/03/2018/KURSY_PB

PYTANIE : Mam pytanie dotyczące powyższej oferty w część c, tzn. Grafika komputerowa – > fundacja ECCC oferuje egzamin z modułu „Grafika komputerowa” ale bez suplementu efektów kształcenia się bądź „Grafika biznesowa” przy której jest możliwość wystawienia takiego suplementu, proszę o informację która z wersji jest dopuszczalna w projekcie i która byłaby zadowalająca?

ODPOWIEDŹ: Wydanie certyfikatu wraz z dodatkowym suplementem, który przedstawia opis efektów uczenia się są wystarczalne, pod warunkiem, że dany podmiot spełnia wszelkie pozostałe kryteria, tj. 1. procesy kształcenia i walidacji  są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji, 2. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny w danej branży, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od – co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/ sektorów.

Odnośnie rekomendacji doprecyzowano:

Jeżeli podmiot figuruje w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji to oczywiście nie musi przedstawiać rekomendacji od pracodawców.

Treść ogłoszenia została zmieniona

W zapytaniu pojawił się błąd: realizacja kursów: marzec -kwiecień 2017 r.; prawidłowy termin to marzec- czerwiec 2018 r

 

W szczegółowym opisie zamówienia doprecyzowano opisy:
– punkt 1 a) Kurs – Pracownik biurowy z obsługą komputera – minimum 110 godzin. Egzamin ECCC z modułów „Obliczenia arkuszowe” oraz „Edycja dokumentów” na poziomie A lub równoważny ECDL,
– punkt 1 b) Kurs zawodowy – Kwalifikowalny pracownik ochrony fizycznej- minimum 245 godzin; Zakres tematyczny uzupełniono o zapis: samoobrona oraz techniki interwencyjne. Kurs ma zakończyć się również wpisem na listę kwalifikowalnych pracowników ochrony.
– punkt 1c) Kurs – Grafika komputerowa – minimum 110 godzin. Wszystkie koszty związane z realizacją egzaminu (sprzęt, materiały, komisja egzaminacyjna ECCC lub równoważny, wydanie certyfikatów, etc.) ponosi Wykonawca.

 

 

Zapraszamy do złożenia ofert na SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE wraz egzaminami końcowymi, wydaniem certyfikatów i cateringiem dla 39 Uczestników w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych oraz przygotowanie i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje dla 39 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” wraz z egzaminami końcowymi z wydaniem certyfikatów i cateringiem.

Kod CPV:       80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kod CPV:       80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu) w biurze Zamawiającego Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol”: 77-100 Bytów,  ul.Podzamcze 34, w terminie do dnia 23 marca 2018 roku do godziny 10.30.
Na kopercie należy zamieścić:
1. Nazwę i adres Zamawiającego,
2. Nazwę i adres Wykonawcy,
3. Dopisek: KURSY ZAWODOWE „Aktywizacja społeczno – zawodowa – powiat bytowski”

 

 

Zapytanie ofertowe 1_03_2018_KURSY_PB

Załącznik-1_Formularz oferty

Załacznik nr 2_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załącznik nr 3_Informacje dotyczące kwalifikacji

Załącznik nr 4_Oświadczenie_ilość przeprowadzonych kursów_szkoleń zawodowych

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1

Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego